Сервис Гаранција

Гаранција за часовник купен од Божиновски

Вашиот часовник купен од Божиновски часовници и накит има гаранција за период од дваесет и четири (24) месеци од датата на купувањето под термините и условите на оваа гаранција. Интернационалната гаранција на производителот ги покрива материјалните и фабричките дефекти кои постојат за време на испораката на купениот часовник („дефекти“). Гаранцијата стапува во сила само ако гаранциското уверение има дата, целосно и правилно комплетирано и со печат од официјалниот Божиновски дилер („важечко гаранциско уверение“). За време на гаранцискиот период и со покажување на важечкото гаранциско уверение, ќе имате право да Ви биде поправен кој и да било дефект бесплатно. Во случај поправките да се несоодветни за воспоставување на нормални услови за работа на Вашиот часовник, Божиновски часовници и накит ја гарантира замената на часовникот со идентични или слични карактеристики. Гаранцијата за заменетиот часовник завршува дваесет и четири (24) месеци од датата на подигнувањето на заменетиот часовник.

Оваа гаранција на производителот не покрива:

Божиновски часовници и накит сервисната служба гарантира совршено одржување на Вашиот часовник. Ако Вашиот часовник има потреба од сервис обратете се кај официјалниот Божиновски часовници и накит дилер или кај овластениот Божиновски часовници и накит сервисен центар наведен во линкот локации.

*Замена на батеријата. Ви препорачуваме да контактирате со сервисен центар на Божиновски часовници и накит или овластен диструбутер на Божиновски часовници и накит. Тие ги имаат на располагање потребните алатки и уреди за изведување на оваа работа на професионален начин. Празната батерија е потребно да се замени што побрзо, за да се избегне ризикот од нејзино протекување, а со тоа и оштетување на механизмот на часовникот.

Гаранција на извршен сервис

Сервисниот центар на Божиновски часовници и накит нуди 12 месечна гаранција на извршената работа. Во случај на штета покриена од оваа гаранција, прифаќаме да ги поправиме или замениме сите делови кои треба да се заменат по наше мислење бесплатно и/или да ја поправиме секоја лошо извршена поправка која ке биде откриена од страна на нашиот сервисен центар. Сите останати права и побарувања поврзани со дефектни делови или лошо извршена работа се експлицитно одбиени. Оваа гаранција не покрива штети кои се последица на нормално носење(трошење/абење на материјалот) ни случајни штети настанати како последица на несреќи или злоупотреба/лоша грижа за производот. Оваа гаранција прекинува да важи доколку врз производот е извршена поправка од страна на сервис кој не е овластен од страна на производителот или Божиновски часовници и накит,исто така прекинува да важи доколку корисникот не се придржува до упатството за користење, или дефектот настанал како последица на вина на корисникот.